Vyhľadávanie
V ponuke je 55 nehnuteľností.

Chcete predať nehnutelnosť?

Kontaktujte nás!

Reklamačný poriadok Reality DPA

Reality DPA (ďalej len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

  1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky uplatnenia a vybavovania reklamácií a vzájomné práva a povinnosti RK a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.
  2. Klient má právo uplatniť reklamáciu osobne v kancelárii (prevádzke) RK na adrese Československej armády 8B, Martin alebo písomne na adrese sídla firmy Šajgalíková-DPA, sro, Červenej armády 1061/25, 038 53 Turany. 
  3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku klienta na preverenie kvality, rozsahu a správnosti poskytnutej služby. 
  4. Klient je povinný k reklamácii priložiť všetky dokumenty, ktoré preukazujú resp. potvrdzujú správnosť jeho tvrdenia.
  5. RK vyrieši reklamáciu neodkladne, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  6. RK môže reklamáciu uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú. Pri oprávnenej reklamácii je RK povinná na svoje náklady vykonať kroky na odstránenie nežiadúceho stavu a poskytnúť klientovi primeranú náhradu. Pri neoprávnenej reklamácii je RK povinná klienta bezodkladne informovať o zamietnutí reklamácie.
  7. Všetky osobné údaje a dokumenty súvisiace s reklamáciou podliehajú ochrane osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  8. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01.05.2019. 
  9. Spory medzi RK a klientom môžu byť riešené v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.